Услуги - POLARIS

Шифраникот на услуги помага во планирање на бизнисот

Шифрарникот на услуги ќе помогне во брза изработка на фактури, но ќе помогне и во извештаи за обемот на фактурирање на услугите на месечно или годишно ниво. Практично со овој шифрарник покрај дефинирање на услугите, нивните основни цени и ддв стапка, вие ќе имате можност да ги користите и информациите од обемот на продажба на вашите услуги односно производи.

 

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://polaris.mk/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://polaris.mk/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.