Рекурзивни услуги - POLARIS

Опцијата предмети ќе помогне на компании кои имаат рекурзивни односно месечни услуги.

Важен дел од нашето софтверско решение за дел од компаниите во Македонија се рекурзивните услуги. Ако имате услуги и фактури кои ги наплаќате секој месец според договор со некои ваши клиенти како консултантски услуги, месечно одржување на канцеларии, компјутерски услуги, тогаш нашето решение ќе ви помогне. Со внесување на услугите во делот ПРЕДМЕТИ, нашето решение ќе направи месечна фактура/профактура согласно податоците кои се внесени. Податоци кои ги внесувате се :

  • Услуга која треба да се фактурира
  • дополнителен текст
  • Датум кога е склучен договорот
  • цена по која се наплаќа (без ддв)
  • датум на следна фактура
  • период за кој се наплаќа услугата
  • начин на наплата (фактура или профактура)

Преку копчето Генерирај фактура/профактура, софтверот ќе го генерира соодветниот документ и може да го испрати по емаил до клиентот.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://polaris.mk/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://polaris.mk/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.