Податоци - POLARIS

Податоците се најважни во една компанија

Со внесувањето на претходните податоци, веќе сте спремни за добивање на податоци како најважен сегмент на вашата работа.
Имено добивате податоци за :

  • Вашите побарувања и долгувања
  • Картици 120/220
  • Ненаплатени фактури
  • Банкарски сметки
  • Евиденција на влезни и излезни фактури
  • и многу повеќе
  • ДДВ кое треба да се плати

 

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://polaris.mk/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://polaris.mk/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.