Побарувања и долгувања - POLARIS

Побарувањата и долгувањата се важни податоци. Со нашето решение ги имате веднаш достапни.

Еден од важните податоци се побарувањата и долгувањата. Без нашето решение, за да ги добиете овие податоци потребно е да се јавите во вашето книговодство и да побарате информација. Ако вашето книговодство ги нема прокнижено сите документи тогаш податокот ќе ви биде непрецизен. Истото важи и ако побарате картица за некој клиент.

Со нашето решение во секое време овие податоци ви се достапни. Имате можност да ја испечатите картицата во PDF и да ја испратите на клиентот заради проверка. Покрај ова, вашето книговодство честопати и греши во книжењето па така еден клиент може да го заведе два пати, на пример :
ГЛОБАЛ НЕТ и ГЛОБАЛ-НЕТ, па фактурата ќе ја заведе на едната фирма, а плаќањето на другата фирма.

Со нашето решение и вашето книговодство може да ги проверува податоците.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://polaris.mk/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://polaris.mk/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.