Клиенти - POLARIS

Шифрарникот на клиети помага во организација на податоците.

Шифраникот на клиенти е основа на секој финансиски софтвер. Покрај тоа што помага во изработка на фактури/профактури, истотака дава информација за услугите кои ги користат клиентите, систематизира податоци. Истотака можете да водите и евиденција и на вработените во таа компанија.
Во иднина ќе воведеме и систем за водење на преоговори и понуда на услуги на потенцијални клиенти.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://polaris.mk/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://polaris.mk/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.