Излезни фактури - POLARIS

POLARIS нуди лесна и брза изработка на излезни фактури.

 


Преку интуитивен екран, внесувањето и изработката на една фактура е едноставно и брзо. Преку копчето НОВА, ги внесувате основните податоци за фактурата, односно за кого е наменета, датум, рок за плаќање. Потоа внесувате ставки преку копчето НОВА СТАВКА, каде што услугите се веќе внесени во шифрарник на услуги/артикли.

Доволно е да ја знаете шифрата на услугата/производот или само дел од описот и се добиваат целосен назив. Потоа имате можност да внесете ЦЕНА БЕЗ ДДВ или ЦЕНА СО ДДВ. Во зависност од внесената цена, другата се пресметува врз основа на ДДВ кое е назначено за соодветната услуга. По внесувањето на количината се пресметуваат и износите. Секако во делот на опис, можете да дополните текст за услугата.

Печатењето на фактурата е едноставно со копчето ПЕЧАТИ и истата може да ја испечатите на печатар или во PDF варијанта која може да ја потпишете со дигитален потпис и да ја пратите по email.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://polaris.mk/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://polaris.mk/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.