Влезни фактури - POLARIS

Влезните фактури се следниот сегмент на податоци кои се неопходни во работата на компанијата

Покрај излезните фактури имате можност да внесувате и влезни фактури со основни податоци односно

  • Клиент од кого е фактурата
  • број на фактура
  • датум на фактурата
  • рок на фактурата
  • износ на фактурата
  • трошковно место
  • вид на трошок

Покрај овие податоци, доколку сакате може да ги внесети и податоците за ДДВ, односно ДДВ процент, основица за ддв и ддв износ

 

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://polaris.mk/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://polaris.mk/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.