Банкарски изводи - POLARIS

За целосна и точна евиденција помага внесувањето на изводите од вашите банкарски сметки.

Внесувањето на банкарските изводи се опционални односно може да ги внесувате, но и не мора. Да појасниме :
Доколку сакате да бидете сигурни дека податоците се точни, тогаш ке биде добро да ги внесувате податоците од изводите целосно. Во тој случај проверката се прави со секој извод и проверка на почетната и крајната состојба на секој извод со податоците од решението.

Со внесувањето на податоците се затвараат и фактурите, а со тоа добивате и целосна слика на ненаплатени фактури и неплатени фактури кон вашите добавувачи.

Сепак, доколку тоа е пообемена работа за вашата компанија, тогаш можете поединечно на секоја фактура да внесувате податоци за плаќањето.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://polaris.mk/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://polaris.mk/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.